Algemene reisvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van A Wee Bit Different, tenzij anders vermeld in de aangaande overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van A Wee Bit Different door de reiziger. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger langs elektronische weg een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur. Mocht de boeker deze bevestiging niet binnen een week na boeking ontvangen hebben (ook niet in de spambox), dient hij onverwijld A Wee Bit Different hiervan in kennis te stellen. De boeker verstrekt A Wee Bit Different bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens, volledig en correct, van zichzelf en van de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten en het uitvoeren van de overeenkomst.
De leeftijd van de hoofdboeker moet op het moment van boeken minimaal 18 jaar zijn.
Tevens dient de reiziger eventuele (medische) bijzonderheden te melden die van belang kunnen zijn voor het juist uitvoeren van de reisovereenkomst door A Wee Bit Different. Indien de reiziger in deze informatievoorziening tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat de reiziger voor of na aanvang van de overeenkomst de reis niet kan voortzetten is dit geheel, alsmede eventuele gevolgkosten,voor risico en rekening van de reiziger. Mocht A Wee Bit Different hier uit voortvloeiend kosten dienen te maken die voor het voortzetten van de reis door andere deelnemers noodzakelijk zijn, worden deze kosten aan hem in rekening gebracht. Degene die namens of voor een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit die overeenkomst. Alle (betalings)verkeer tussen reiziger en A Wee Bit Different verloopt uitsluitend via de aanmelder. De reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. Indien de reis is opgenomen in een publicatie van A Wee Bit Different maken de daarin vermelde gegevens deel uit van de overeenkomst. A Wee Bit Different behoudt zich het recht voor, indien door omstandigheden daartoe gedwongen, de reiziger een –minimaal gelijkwaardig- alternatief te bieden. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden A Wee Bit Different niet, daar deze over het algemeen als zodanig herkenbaar zijn of zouden moeten zijn.De dagen van vertrek en aankomst worden als gehele dagen geteld.

Artikel 3 Betaling
Bij totstandkoming van de overeenkomst dient terstond een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum van Euro 250,00 per persoon. Is deze (aan)betaling niet binnen 4 dagen na dagtekening van de boekingsbevestiging bijgeschreven op de rekening van A Wee Bit Different, dan wordt de reiziger hierop per e-mail gewezen. Wordt vervolgens het verschuldigde bedrag niet terstond telefonisch overgemaakt, behoudt A Wee Bit Different zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening en risico van de boeker. (Het restant van) de reissom dient uiterlijk zes weken voor vertrek in bezit te zijn van A Wee Bit Different. Bij verzuim hiervan wordt de reiziger hier schriftelijk, per fax of per e-mail op gewezen. Indien betaling niet binnen drie werkdagen na dagtekening van deze herinnering door A Wee Bit Different is ontvangen, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd en heeft A Wee Bit Different het recht de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen (zie art.7). Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom terstond per spoed overboeking te geschieden.

Artikel 4 Reissom
De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven.
Voor publicatiefouten (in de brochure en/of) op websites van derden of op de eigen website is A Wee Bit Different niet aansprakelijk.
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze
bekend waren ten tijde van het uitgeven van de publicatie en kunnen gewijzigd worden indien
omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 5 Reisbescheiden/documenten
Indien de reiziger zijn trip niet of gedeeltelijk kan maken wegens het ontbreken van een
geldig (grensoverschrijdend) document, komt dit met de daaruit voortvloeiende kosten geheel
voor zijn rekening. A Wee Bit Different stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk acht dagen voor vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet gevergd kan worden. Heeft reiziger de reisbescheiden niet voor die termijn ontvangen, is hij verplicht A Wee Bit Different hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

Artikel 6 Wijzigingen door reiziger
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger tot wijziging daarvan verzoeken,
mits deze binnen de grenzen van het redelijke blijft. A Wee Bit Different zal zich inspannen
deze wijzigingen zoveel mogelijk te honoreren.
Mochten extra kosten gemaakt dienen te worden, geschiedt dat uitsluitend na overleg met en
voor rekening van de reiziger. Door A Wee Bit Different reeds gemaakte kosten, zoals
onomkeerbare boekingen, worden door de reiziger/aanmelder vergoed, mits A Wee Bit Different dit voor het doorvoeren van de wijziging aan reiziger/aanmelder kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 Annulering door reiziger
Indien een overeenkomst door de reiziger geannuleerd wordt, is hij de volgende kosten
verschuldigd:
- bij annulering tot acht weken voor vertrek: de aanbetaling, zijnde 25% van de reissom met
een minimum van Euro 250,– per persoon
- bij annulering tussen acht en zes weken voor vertrek: 50% van de gehele reissom met een
minimum van Euro 250,– per persoon
- bij annulering na bovengemelde termijnen: 100% van de gehele reissom.
In het geval de reiziger een reis(onderdeel) heeft geboekt bij derden via onze website verwijzen wij hem door naar de voorwaarden van deze partner. A Wee Bit Different onthoudt zich nadrukkelijk van enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van boekingen die bij derden zijn gemaakt.
Indien hierop afwijkingen zijn, worden die per email aan reiziger meegedeeld bij het tot stand komen van de overeenkomst en/of worden ze duidelijk vermeld in de betreffende publicatie. Het annuleren van een overeenkomst van 1 of meer reizigers die gezamenlijk hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen als hierboven vermeld dienen te worden betaald. A Wee Bit Different is echter wel bereid te bezien of de resterende reizigers een redelijk alternatief geboden kan worden, waardoor de financiële gevolgen voor die reizigers beperkt kunnen worden. Annuleringen, ontvangen buiten kantooruren, worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag, en dienen zowel per email als per telefoon te geschieden. Bij deze email met de opdracht tot annulering dient de boeker aan ons zowel een ontvangst- als een leesbevestiging te vragen, en de email de status “prioriteit” te geven.

Artikel 8 Opzegging door A Wee Bit Different
A Wee Bit Different heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden, zoals (dreigende) oorlogen, aanslagen, schermutselingen of andere (tevens natuurlijke) verschijnselen, waardoor het plezier en de ontspanning van het aangebodene niet meer in verhouding staat tot de spanning en/of het risico voortvloeiende uit het nakomen van de overeenkomst. Ook kan A Wee Bit Different de overeenkomst opzeggen indien er geval is van overmacht. Hieronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet voorkomen hadden kunnen worden. Indien de opzegging geschiedt om 1 van de bovenvermelde redenen, draagt iedere partij zijn eigen schade. Voor A Wee Bit Different bestaat die uit o.a. de extra inzet van menskracht, en voor de reiziger o.a. uit de extra verblijfs- en repatriëringkosten. Indien de oorzaak van de opzegging bij de reiziger ligt, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de opzegging bij A Wee Bit Different ligt, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van A Wee Bit Different.

Artikel 9 Wijzigingen door A Wee Bit Different
Wijzigingen ten gevolge van gewichtige omstandigheden of overmacht als beschreven in art.8
mogen door A Wee Bit Different altijd doorgevoerd worden. Wel dient zij de reiziger hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Mocht A Wee Bit Different hierdoor geld besparen, heeft de reiziger recht op zijn deel van die besparing.
De accommodaties en plaatsen zoals vermeld in de brochures/ op de website, zijn de eerste keus van A Wee Bit Different. Mocht hier onverhoopt geen beschikbaarheid zijn, staat het A Wee Bit Different vrij u een andere accommodatie aan te bieden, indien nodig in een andere plaats, mits deze accommodatie minimaal kwalitatief gelijkwaardig is. Deze accommodatie kan liggen tot in een straal van 38 kilometer buiten de gepubliceerde overnachtingsplaats. Hiervoor wordt de volgende oplopende kwaliteitsindeling voor gebruikt: Hostel – Bed & Breakfast – Guesthouse/Inn – Hotel.
Mocht de gewenste kamerindeling onverhoopt niet meer beschikbaar zijn behoudt A Wee Bit Different zich het recht voor uit te wijken naar een andere accommodatie waarvan de kwaliteit minimaal gelijkwaardig is, ofwel de kamerindeling te wijzigen naar een ander kamertype. Dit recht geldt uitsluitend indien de klant hier een opwaardering mee krijgt (bijvoorbeeld van één 4-persoons kamer naar een drie-persoons en een éénpersoons kamer, of 2 x 2-persoons kamers etcetera.
Indien er meer mensen op een kamer dienen te verblijven dan bij boeking is aangegeven door de klant, zal eerst overleg plaatsvinden tussen klant en A Wee Bit Different. Indien in dit laatste geval in uiterste instantie de aangedragen alternatieven niet akkoord worden bevonden door de klant heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden, en zal volledige restitutie plaatsvinden.

Artikel 10 Groepsreizen
A Wee Bit Different heeft het recht de overeenkomst op te zeggen, indien het aantal boekingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal zoals vermeld in de betreffende publicatie. De opzegging dient binnen de in de publicatie vermelde termijn te geschieden. Eventuele reeds gedane aanbetalingen worden gerestitueerd. Indien vanwege externe omstandigheden of overmacht de reisleiding van een groepsreis zich genoodzaakt ziet van het vastgestelde schema af te wijken, is dit onder opgaaf van redenen toegestaan, mits hij zich inspant een redelijk alternatief te bieden. Mocht A Wee Bit Different hiervan financieel voordeel hebben, hebben de reizigers recht op hun deel hiervan. Mocht de groep in zijn geheel wensen af te wijken van het reisschema, vervallen bovengenoemde plichten van A Wee Bit Different en rechten van de reiziger. Eventuele gevolgen en aansprakelijkheid komen dan geheel en al voor rekening en risico van de reizigers. Wel is het de plicht van de reisleider eventuele praktische bezwaren en/of risico’s van de door hun gewenste wijziging in het programma aan de groep duidelijk te maken.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
In gedachten houdend de overige bepalingen uit deze reisvoorwaarden is A Wee Bit Different verplicht tot uitvoering van de overeenkomst, in overeenstemming met de verwachtingen die de reiziger op grond van die overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, is de reiziger verplicht A Wee Bit Different hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zo A Wee Bit Different de kans te geven een en ander te toetsen en, bij gebleken tekortkoming van A Wee Bit Different, te herstellen. Mocht de oorzaak niet toe te rekenen zijn aan A Wee Bit Different, noch aan de reiziger, draagt ieder in uiterste consequentie zijn deel zoals beschreven in art.8. Reiziger draagt zelf verantwoordelijkheid voor het afsluiten van eventueel passende verzekeringen. In geval op een in de reis begrepen dienst een verdrag van toepassing is die uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent en/of toestaat, is de aansprakelijkheid van A Wee Bit Different uitgesloten of beperkt. A Wee Bit Different is niet aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade had kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering. A Wee Bit Different is niet aansprakelijk voor het juist en op het juiste tijdstip uitvoeren van een geboekte lijndienstvlucht. Eventuele aanvragen tot restitutie hiervan zijn voor rekening en risico van de reiziger, en diene direct bij de betreffende luchtvaartmaatschappij ingediend te worden. Tevens is A Wee Bit Different niet aansprakelijk voor gevolgschades hieruit voortvloeiend. Wel dient A Wee Bit Different zich, binnen de grenzen van het redelijke, in te spannen deze voor de reiziger zo beperkt mogelijk te houden. Indien A Wee Bit Different aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding maximaal 1 maal de reissom.

Artikel 12 Verplichtingen van de reiziger
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van (een medewerker van) A Wee Bit Different, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedrag, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren dat een goede uitvoering van de reis hierdoor in sterke mate wordt bemoeilijkt kan door A Wee Bit Different van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, waarbij alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de reiziger. Alle vorderingsrechten van de reiziger vervallen een jaar na afloop van de (geplande) reis.

Artikel 13 Klachten
Een geconstateerde tekortkoming dient onverwijld te worden gemeld bij A Wee Bit Different, opdat bekeken kan worden of er een passende oplossing te vinden is. Indien blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en A Wee Bit Different dientengevolge niet de kans heeft gekregen de melding tijdig te behandelen, is daarmee een eventueel recht op schadevergoeding te komen vervallen. Indien de tekortkoming niet naar tevredenheid van de reiziger is opgelost en deze wenst een klacht in te dienen, behoort hij deze schriftelijk en
gemotiveerd zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk 7 dagen na terugkomst) in te leveren bij de reisleiding of bij A Wee Bit Different. Klachten ontvangen buiten deze termijn worden niet door A Wee Bit Different in behandeling genomen.